Vključeni VIZ in datumi delavnic

Zahod 1 Zahod 2 Vzhod
Vrtec Tržič Vrtec Bled OŠ Brežice
Vrtec Kolezija Vrtec Jarše OŠ Muta
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica OŠ Dobravlje OŠ Vransko Tabor
OŠ Vide Pregarc Ljubljana OŠ Savsko naselje OŠ Gustava Šiliha Laporje
OŠ Elvire Vatovec Prade Koper BIC Živilska šola Ljubljana
 

  1. Srečanje z vsemi ravnatelji – 24. januar 2017
16. februar – 1. delavnica za vodstvene time

19. april – 2. delavnica za vodstvene time

14. februar – 1. delavnica za vodstvene time

20. april – 2. delavnica za vodstvene time

1. marec – 1. delavnica za vodstvene time

13. april – 2. delavnica za vodstvene time

26. junij – 3. delavnica za vodstvene time 27. junij – 3. delavnica za vodstvene time 29. junij – 3. delavnica za vodstvene time

 

 

 

Vsebine delovnih srečanj na področju DV

 

  1. Delovno srečanje za ravnatelje (24. 01. 2017):

Na prvem srečanju na področju distribuiranega vodenja, ki je bilo namenjeno ravnateljem, smo najprej iskali definicijo distribuiranega vodenja, nato pa skupaj sestavljali ‘mozaik’ vodenja. Pri tem smo ugotavljali, katere naloge opravljajo ravnatelji in kakšen je pri tem obseg pedagoškega vodenja in poslovodenja, kaj vodijo sami in na katerem področju v vodenje vključujejo tudi druge strokovne delavce.

        

 

  1. Delovno srečanje za vodstvene time (februar, marec 2017):

Na prvi delavnici za vodstvene time smo se pogovarjali o razvoju vodenja – od tradicionalnega do distribuiranega ter o ustvarjanju pogojev za distribuirano vodenje v šolah in vrtcih. Nadalje smo udeležence seznanili z mednarodnimi praksami distribuiranega vodenja in z analizo vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali.

        

 

2. Delovno srečanje za vodstvene time (april 2017):

Na drugi delavnici za vodstvene time so si udeleženci izmenjali izkušnje glede praks distribuiranega vodenja, ki v njihovih šolah in vrtcih že potekajo. Poleg tega smo se pogovarjali tudi o ‘gnojilih in strupih’ oziroma o dejavnikih, ki spodbujajo ali zavirajo udejanjanje distribuiranega vodenja. Vodstveni timi pa so začeli razmišljati o področju distribucije vodenja v njihovih zavodih okviru projekta VIO.

 

3. Delovno srečanje za vodstvene time (junij 2017)

Na tretjem delovnem srečanju za vodstvene time so udeleženci že zasnovali svoj načrt udejanja distribuiranega vodenja v njihovih šolah oz. vrtcih. V nadaljevanju smo se pogovarjali o tem, kakšen dejavnosti bodo na njihovih zavodih potekale, kako jih bodo spremljali in kdo bo pri tem sodeloval. Sledila je delavnica o sodelovanju za različnimi deležniki, pri čemer tudi delovanje svetov šol in vrtcev lahko razumemo kot obliko distribuiranega vodenja. Udeleženci so nadalje razmišljali o tem, kako iz skupine narediti dober tim ter kakšne komunikacije veščine so za uspešno sodelovanje v timu potrebne.

  

 

  1. delavnica DV (avgust 2017)

 

Na 5. srečanju smo skupaj prisluhnili predavanju Sonje Klopčič, ki je spregovorila o sodobnem voditeljstvu v navezavi na distribucijo vodenja in poudarila pomen mreženja vodstvenih timov za izmenjavo dobrih praks in skupno učenje. Na tržnici distribuiranega vodenja pa smo spoznali akcijske načrte za udejanjanje distribucije vodenja v naslednjem šolskem letu na vseh 14 sodelujočih VIZ.

 

  1. delavnica DV (februar 2018)

 

6. srečanje je bilo namenjeno ravnateljem in vodstvenim timom, ki so predstavili dotedanji proces udejanja DV s poudarkom na izvedenih aktivnostih, rezultatih, ki so jih že dosegli in načrtovanih aktivnostih, ki jih bodo izvedli do konca šolskega leta. Dogovorili smo se tudi za nadaljnjo spremljavo aktivnosti s pomočjo obiskov šol in intervjujev z ravnatelji, člani vodstvenih timov in naključno izbranimi strokovnimi delavci.

 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE VIZ S PODROČJA DISTRIBUIRANEGA VODENJA

28. 8. 2018, Brdo pri Kranju

 

V okviru programa VIO smo področje distribuiranega vodenja razvijali v preteklem letu in pol na 14 VIZ, od tega v 4 vrtcih, 9 osnovnih šolah in 1 srednji šoli. Po uvodnih srečanjih ravnateljic in njihovih vodstvenih timov in njihovem usposabljanju za sodelovanje pri vodenju, so sodelujoče šole in vrtci v preteklem šolskem letu izpeljale aktivnosti, s katerimi so preizkusile distribucijo vodenja. Na izbranih področjih so že v tem času dosegle pomembne spremembe. Najpomembnejše ugotovitve in dosežki, o katerih so šole poročale so:

  • sprememba miselnosti o vodenju šole in vrtca. Ravnatelji in strokovni delavci ugotavljajo, da vodenje ni več samo stvar in odgovornost ravnatelja, saj vodstveni tim lahko to vodenje okrepi in s tem prispeva k bolj učinkovitemu delu šole/vrtca;
  • v šolah/vrtcih se je okrepilo sodelovanje na vseh ravneh, v aktivnosti so se vključili tudi sodelavci, ki se prej nikoli niso, oblikovali so se dobri timi, ki so lažje izpeljali določene naloge, pri čemer je pomembno tudi to, da so lahko povezovali različne projekte;
  • preko sodelovanja pri vodenju se je izboljšalo tudi skupno učenje, ki se bo v prihodnosti še okrepilo, kar pomeni, da so sodelujoči VIZ na dobri poti k učeči se skupnosti:
  • v šolah/vrtcih se je močno izboljšala klima, vzpostavili so se boljši odnosi, več komunicirajo, izmenjujejo dobre prakse in so bolj sproščeni pri izražanju mnenj in podajanju predlogov.

Če povzamemo: z izvedenimi aktivnostmi na področju distribuiranega vodenja smo v šolah in vrtcih dosegli pomembne premike tako v samem pristopu k vodenju kot tudi na področju skupnega učenja za še boljše delovanje šol in vrtcev in s tem boljše dosežke otrok, učencev in dijakov.