Področje svetovanja

Primerjalne študije programov vseživljenjskega učenja ravnateljev (npr. Daresh 2001, Murphy in Vriesenga 2004, Pont, Nusche in Moorman 2007, Lumby, Crow in Pashiardis 2009) dajejo svetovanju celo prednost pred usposabljanjem, ker je bolj usmerjeno v individualne izzive in lahko bolj upošteva kontekst, v katerem deluje ravnatelj. Zato predstavlja pomembno področje podpore ravnateljem pri pedagoškemu vodenju in poslovodenju. Vsebine svetovanja na področju pedagoškega vodenja in poslovodenja bomo skupaj natančneje opredelili v okviru aktivnosti programa. Na osnovi izkušenj, pridobljenih z usposabljanjem ravnateljev v programih Šole za ravnatelje, ter pobud in predlogov ravnateljev, bomo svetovanje za pedagoško vodenje razvili in preizkusili iz spremljanja in opazovanja pouka ter oblikovanja sodelovalne kulture. Pri svetovanju pri pedagoškem vodenju gre za povsem nov pristop, saj takega svetovanja Šola za ravnatelje doslej ni izvajala. Nov je tudi koncept svetovanja s pomočjo ravnateljev ekspertov, ki bo zagotavljal učinkovitejše povezovanje teorije in prakse.

Cilji razvoja področja svetovanja so:
• opredeliti področja svetovanja pri poslovodenju in pedagoškem vodenju;
• razviti protokol svetovanja in vključiti ravnatelje v svetovanje;
• razviti in preizkusiti različne oblike svetovanja ter preveriti njihovo primernost za razvoj modela;
• pripraviti smernice in priporočila za svetovanje kot področje podpore vodenju v VIZ;
• povezati smernice in priporočila področja svetovanja v model celovite podpore ravnateljevemu pedagoškemu vodenju in poslovodenju.

Individualno svetovanje bomo izvajali s pomočjo usposobljenih ravnateljev, ki jih izključno v kontekstu programa imenujemo ravnatelji eksperti.

Za uresničevanje ciljev bomo izvedli naslednje aktivnosti:
• proučitev mednarodnih izkušenj s svetovanjem in rezultatov, ki so jih v posameznih državah dosegli;
• identifikacija področij, na katerih ravnatelji potrebujejo svetovanje;
• oblikovanje programa in protokola za svetovanje;
• nadgradnjo posvetovalnih obiskov;
• svetovanje regijskim aktivom ravnateljem;
• e-svetovanje.

Obveznosti VIZ, vključenih v svetovanje