Primerjalne študije programov vseživljenjskega učenja ravnateljev (npr. Daresh 2001, Murphy in Vriesenga 2004, Pont, Nusche in Moorman 2007, Lumby, Crow in Pashiardis 2009) kažejo, da ravnatelji poleg usposabljanja potrebujejo v vseh fazah svoje kariere tudi zunanjo podporo v obliki svetovanja. Dajejo mu celo prednost pred usposabljanjem, ker je bolj usmerjeno v individualne izzive in lahko bolj upošteva kontekst, v katerem deluje ravnatelj. Zato predstavlja svetovanje pomembno področje podpore ravnateljem pri pedagoškemu vodenju in poslovodenju.

Individualna svetovanja izvajajo: a.) strokovnjaki, zaposleni Šole za ravnatelje (Navadni posvetovalni obiski) in b.) strokovnjaki, zaposleni Šole za ravnatelje s pomočjo usposobljenih ravnateljev, ki jih izključno v kontekstu programa imenujemo ravnatelji eksperti – RE (Svetovanje s pomočjo RE). Ob tem pa se izvajajo tudi kolektivna svatovanja manjšim skupinam ravnateljev, ki so regijsko blizu (Svetovanje regijskim aktivom ravnateljev). Pri vzpostavitvi skupin (regionalnih aktivov) ne izhajamo iz obstoječih neformalnih sistemov povezovanja ravnateljev, ampak dopuščamo povezovanje ravnateljev, ki so si regijsko blizu in zadostijo kriterijem oblikovanja skupine (5-10 svetovancev).

Cilji in rezultati svetovanja

Iz namena in utemeljitve izvajanja projekta izhajajo za področje svetovanja:

regijskim aktivom ravnateljev naslednji specifični cilji:

  • nadgraditi obstoječe oblike podpore ravnateljem pri področju poslovodenja,
  • zasnovati in preizkusiti svetovanje manjšim skupinam ravnateljev in
  • preizkusiti način dela, kjer se ravnateljem tudi regijsko približamo.

v obliki nadgrajenih navadnih posvetovalnih obiskov naslednji specifični cilji: 

  • nadgraditi obstoječe oblike posvetovalnih obiskov s postopnim vključevanjem RE,
  • nadgraditi obstoječe oblike posvetovalnih obiskov s spremljanjem uresničevanja priporočil in
  • preveriti možnost sodelovanja RE pri uresničevanju priporočil.

s pomočjo ravnateljev ekspertov naslednji cilji:

  • usposobiti RE za izvedbe svetovanj,
  • pripraviti protokol svetovanja in
  • preizkusiti svetovanje s pomočjo RE na področju pedagoškega vodenja in poslovodenja

Za uresničevanje ciljev ob izvedbi pilotnih svetovanj izvajamo še naslednje aktivnosti:
• proučitev mednarodnih izkušenj s svetovanjem in rezultatov, ki so jih v posameznih državah dosegli;

• identifikacija področij, na katerih ravnatelji potrebujejo svetovanje – Pregled stanja na področjih svetovanja, distribuiranega vodenja in vodenja kariere ravnatelja kot osnova za model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju

• oblikovanje programa in protokola za svetovanje;
•  vzpostavitev e-svetovanja.